Cổng Hybrid (EM/RFID) 

Cổng Hybrid

- Sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ RFID công nghệ điện tử.

- giải pháp hoàn hảo cho các thư viện sử dụng cả hai công nghệ RFID  EM.

- Đảm bảo mức độ cao về an ninh cho sự phát hiện của cửa Hybrid.